Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandeld therapeut, een dossier aanleg. Dat is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De praktijk heeft de volgende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen:*

 • De praktijk verzamelt gegevens van de cliënt (Naam-, adres-, woonplaats-gegevens en behandelgegevens) met toestemming van de cliënt met het oog op de bevordering van zijn/haar gezondheid en met het oog op professionalisering van de praktijk.
 • De gegevens van de cliënt worden opgeslagen in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) dat is versleuteld en beveiligd met een wachtwoord en in een dossierkast die afgesloten kan worden zodat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut heb ik op grond van de beroepscode een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Wanneer ik andere zorgverleners wil informeren over uw behandeling, doe ik dat alleen met uw expliciete toestemming.
 • De cliënt heeft ten alle tijden het recht om zijn/haar toestemming om bepaalde gegevens te verwerken, in te trekken.
 • Wanneer uw gegevens worden gebruikt voor intercollegiale toestemming, worden ze alleen geanonimiseerd gebruikt.
 • De gegevens van de cliënt worden volgens de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen, 15 jaar bewaard.
 • De praktijk verzamelt niet meer gegevens dan noodzakelijk.
 • De praktijk heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om de gegevens van de cliënt te beschermen, daarbij valt te denken aan het gebruik maken van beveiligde email, up-to- date houden van software, back-ups, versleuteling en pseudonimiseren van gegevens, een verwerkers-overeenkomst met de EPD-leverancier en een protocol voor datalekken.
 • Wanneer bovenstaande gegevens niet door de cliënt worden verstrekt, zal dit in hoge mate de behandeling van de cliënt belemmeren.
 • De praktijk maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, besluiten worden altijd in overleg met de cliënt genomen.
 • De cliënt heeft de volgende rechten:
  • Het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van gegevens.
  • Het recht om toestemming te kunnen beperken, én weer te kunnen intrekken.
  • Het recht op dataportabiliteit. Hiermee moeten betrokkenen hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en kunnen doorgeven aan een andere organisatie.
  • Het recht op het indienen van klachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klachten in behandeling te nemen.

*Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)